Giới thiệu chương trình nhượng quyền kinh doanh bán lẻ Vật Tư Ngành Nước tại khu vực

content : trong tâm nói về nhiệm vụ trong khu vực được quy định chỉ hợp tác được ở mức đại lý (cửa hàng bán lẻ)

Khu vực mở Đại Lý (cửa hàng bán lẻ)
Các cấp ĐẠI LÝ (cửa hàng bán lẻ) , có bán lẻ nằm trong bán kính 5 KM, tự do đăng ký và không nằm trong bán kính cùa NPP1, NPP2, TPP

Khu vực đảm nhiệm phân phối được định nghĩa như sau :
1. Cấp Xã/Phường , cự ly cách UBND Xã/Phường +/-1km : được xác định là Nhà Phân Phối cấp 2 (NPP2)
2. Cấp Huyện/Quận, trung tâm cự ly cách UBND Huyện/Quận +/- 2km : được xác định là Nhà Phân Phối cấp 1 (NPP1)
3. Cấp Tỉnh/Thành Phố (Lớn thuộc TW) , trung tâm cự ly cách UBND Tỉnh/Thành Phố (Lớn thuộc TW) +/- 5km : được xác định là Tổng Phân Phối (TPP)

Quy tắc cửa hàng online và cửa hàng offline
1. Cửa hàng Online : là nơi bán hàng trên không gian internet . Quyền thuộc về công ty TNHH MTSG , trách nhiệm phân bổ đơn hàng về khu vực có NPP1 , NPP2 , TPP , Đại Lý Đảm nhiệm. Khu vực nào có Đại lý đơn sẽ phân bổ về cấp Đại Lý, doanh thu sẽ được tính cho Công ty TNHH MTSG.
2. Cửa hàng Offline : là nơi bán hàng trực tiếp tại địa chỉ kinh doanh, bán hàng giao tận nơi bất kỳ khách hàng nào đặt hàng thông qua Đại Lý. Các đơn hàng không thuộc khu vực của Đại Lý bắt buộc chuyển giao về Công Ty TNHH MTSG để phân bổ Đại lý gần khách hàng (nếu không có sẽ chuyển phát nhanh, doanh thu sẽ tính cho Đại Lý và được xem là đơn hàng CTV cho chủ Đại Lý)

Link REF : Quy trình bán hàng cơ bản cho chủ cửa hàng Vật Tư Ngành Nước

Link REF : Quy trình chăm sóc nhân viên bán Vật Tư Ngành Nước cơ bản

Link REF : Quy trình triển khai tuyển Cộng Tác Viên Bán Vật Tư Ngành Nước dành cho nhân viên cửa hàng.

Link REF : Quy trình triển khai tuyển Cộng Tác Viên Bán Vật Tư Ngành Nước dành cho chủ cửa hàng.

Link REF : Quy trình tuyển nhân viên bán Vật Tư Ngành Nước cơ bản.

Link REF : Quy trình tuyển nhân viên giao hàng cơ bản.

Link REF : Tư duy nâng cao trong việc quản lý cửa hàng Vật Tư Ngành Nước.