Nhiệm vụ của MTSG

MTSG có nhiệm vụ đầu tư vào các dự án có khả thi, quản lý các thành viên trong hệ thống của MTSG để xúc tiến thượng mại cho các dự án và mang lại giá trị tài chính thật sự cho các thành viên.

MTSG hoạt động ra sao ?

MTSG nhận tất cả các sản phẩm / dịch vụ có tiềm năng phân phối số lượng lớn từ các dự án đã đầu tư và từ đó mang lại giá trị cho thành viên của MTSG . Như vậy MTSG kinh doanh các sản phẩm có thật và mang giá trị thật về cho thành viên.

Lợi thế của MTSG là gì ?

Ngoài nguồn vốn lớn, MTSG là đơn vị chủ động công nghệ giúp cho việc quản lý và vận hành tốt . Giúp cho thành viên có được giá trị thật mang về giá trị của cải vật chất và mối quan hệ.